مستندات API

Descriptionاین Endpoint یک متن برای خلاصه‌سازی و تعداد جملاتی که می‌خواهید متن خروجی داشته باشد را دریافت می کند و در خروجی متن خلاصه شده را ارسال می کند.
URLhttps://api.vakavic.com/summarizer/summarizetext
MethodPOST
Content-Typeapplication/json
Authorization
 • در هر درخواستی که به API ارسال می شود، هدر Authorization باید به شکل زیر ارسال شود:
 • Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN
 • API Token: کلید دسترسی به API است که پس از ثبت نام در وبسایت از صفحه تنظیمات حساب کاربری قابل دسترسی است.
 • Data Params
  {
    text: [String],
    sentenceCount: [number]
  }
 • text: متن مورد نظر برای خلاصه‌سازی
 • SentenceCount: تعداد جملات متن خروجی (متن در چند جمله خلاصه شود)
 • Success Response
  {
    Success: [boolean],
    remaningAPICalls: [Number],
    summary: [String]
  }             
 • Success: مشخص می کند که پردازش با موفقیت انجام شده است یا نه.
 • remaningAPICalls: تعداد فراخوانی API باقیمانده در این ماه.
 • Summary: متن خلاصه شده
 • Error Response
  {
    Success: false,
    message: [String],
  }
 • message: توضیح مشکل پیش آمده