بخش چهارم

افزونه‌ها

در این بخش روش‌های اتصال سرویس‌های واکاویک به سرویس‌ها یا ابزارهای دیگر معرفی می‌شوند